Θέσπις

Προσωπική δημιουργία, αναθεωρήσεις ιδεών και διαταράξεις ιδεοληψιών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΚΥΑΜΕΥΤΗ =ΑΜΕΣΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Posted by Thespis στο 2 Σεπτεμβρίου, 2008

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το αν και κατά πόσον τα πρότυπα των διαφόρων καταστατικών που έχουν παγιωθεί απ’ την αστική νομοθεσία (συλλόγων, σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών κλπ), εκφράζουν πράγματι το ελληνικό πνεύμα ώστε να «νομιμοποιούμεθα» (ηθικώς) στη χρησιμοποίησή τους για τις δραστηριότητές μας ή αν, αντιθέτως, μικρή σχέση έχουν μ’ αυτό. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αφού η δράση πολιτών πέραν του ενός απαιτεί συλλογικές διαδικασίες για τη ρύθμιση κατ’ αρχήν των μεταξύ των σχέσεων, και άρα η αναζήτηση ενός προτύπου διαδικασιών είναι απαραίτητη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα το κείμενο που παρέλαβα από φίλους συνέλληνες: Τον Ερισθένη, τον Αλέξανδρο, τον Αλκαίο, την Αυτοβούλη, τον Ιαπετό και τον Λυσία.

Μπορεί να έχω επιμέρους διαφωνίες σε δευτερεύοντα ζητήματα όπως μπορεί να έχει κι ο καθένας. Κανένας όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι φίλοι αυτοί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην καταγραφή ενός προτύπου καταστατικού που προσιδιάζει στα αρχαία ελληνικά πρότυπα συλλογικών διαδικασιών και εκφράζει τις αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας σε όλη τους την έκφανση. Ενός προτύπου που ίσως θα αποτελούσε το ιδανικό για τον ενστερνισμό του από τα μελλοντικά καταστατικά του ελληνοπρεπούς χώρου.

Δημοκρατία, μία έννοια τελείως παρεξηγημένη, έχει καταντήσει μαντζούνι στα χέρια του καθενός που την μαζεύει ή την απλώνει κατά το δοκούν και αναλόγως των βλέψεων ή των συμφερόντων του. Ελάχιστοι απ’ όσους αναφέρονται σ’ αυτήν – υποστηρικτές ή επικριτές της – γνωρίζουν στην πραγματικότητα περί τίνος ομιλούν και συνήθως την καταντούν χοάνη όπου… εναποθέτουν τα πάντα και τίποτα. Για τούτο θεωρώ ότι επί του παρόντος ο επιθετικός προσδιορισμός «Άμεση» είναι απαραίτητος ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον το πλαίσιο περί του οποίου εστιαζόμαστε. Οι προαναφερόμενοι φίλοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο εισαγωγικό τους σημείωμα διευκρινίζοντας ορισμένες απαραίτητες έννοιες).

Το επίσης εκπληκτικό με το κείμενο καταστατικού που επεξεργάστηκαν, είναι ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να εγκριθεί από τα πρωτοδικεία της χώρας διότι είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε σε τίποτα να μην αντίκειται στις κείμενες διατάξεις του νόμου περί σωματείων.

Απ’ ότι κατάλαβα, οι φίλοι αυτοί είναι υπέρ της δράσης πρωτίστως και λιγότερο των λόγων, πράγμα στο οποίο συμφωνώ απολύτως (κάτι που ίσως να το διαπιστώσατε σε τούτο τον ιστοχώρο όπου προκρίνω και παρουσιάζω κυρίως δράσεις). Υποθέτω λοιπόν ότι προκειμένου να προωθήσουν τις δραστικές και πρακτικές διεργασίες, αποφάσισαν να αφιερώσουν χρόνο, φαιά ουσία και κόπο για να ολοκληρώσουν την πρότασή τους προς τον χώρο μας. Μια πρόταση για λειτουργίες άμεσα δημοκρατικές με στόχο αφενός την πρακτική δράση και αφ ετέρου την επανελλήνιση των συλλογικών διεργασιών. Η πρότασή τους συμπληρώνεται από το ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο με το οποίο την ενίσχυσαν.

Το κείμενο που θα διαβάσετε παρακάτω αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι προβληματισμοί που ώθησαν τα μέλη της ομάδας στο αξιόλογο εγχείρημά τους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το πρότυπο καταστατικού για την Άμεση Δημοκρατία το οποίο προτείνουν.

article2_01

Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,

χαίρετε καί ευδαιμονείτε .

Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο, καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .

Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς «βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…». Από τήν άλλην πάλι, οι επικυρίαρχοι προωθούν, μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας, καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον (ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι, χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….

Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι pericles02ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας (όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , μίαν καί μόνον μίαν φοράν υπήρξε καί εφηρμόσθη τέτοιο πολιτικό σύστημα , πού αφ` ενός μέν νά εξυπηρετεί … τούς πολλούς … αλλά όχι φυγόπονους … , χωρίς νά βλάπτει ή νά εμποδίζει … τούς ολίγους αρίστους … , αφ` ετέρου δέ νά παρέχει … εις όλους τούς πολίτες … ( αλλά ακόμα καί εις τούς μετοίκους … καί εις τούς δούλους … ) όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις καί συνθήκες … ώστε νά διαπρέπουν , νά δημιουργούν , νά αριστουργούν … καί νά ευδαιμονούν … «άνευ μαλακίας» … καί ταυτοχρόνως νά παράγουν πολιτισμόν !!!… ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν «πολιτισμός», ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν «τεχνολογική πρόοδος» , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν «φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό » π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον «πολιτιστικά» … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).

Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ, η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :

1) Οι » ολιγαρχικές εταιρείες «… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα «κόμματα» … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν «κομματόσκυλα» … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο » διά ροπάλου… » ,

2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από » άλλα …» εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …

3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά «κομματόσκυλα», κτλ. … καί κυρίως τά «τζάκια«… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … ή  νά  αναρριχηθούν  σέ  κάποια  ανώτερη … , επιδιώκουν  καί  προσπαθούν … ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή  καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε «πιέσεις» …. από τόν οιονδήποτε … , ή …..

4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι «δικοί των» άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι «δικοί των» …, όπερ ανέφικτον …

5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία «αγορεύουν» ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν καί  γενικώς  «αλωνίζουν» … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….

6) << Λογοδοσία >> τών  αρχόντων  ανά  πάσαν  στιγμήν … , εφ` όσον  τούς  ζητηθεί … , κατά  τήν  διάρκειαν  τής  ενιαυσίας  θητείας των … , καί  υποχρεωτικώς … μετά  τήν  λήξιν  της … , ενώ  σήμερα  οι  άρχοντες  είναι  ανεξέλεγκτοι  καί  ασύδοτοι … , έχοντες  εξασφαλίσει  ισόβια  ασυλία …

>> Τό παρελθόν  τής  Ελλάδος  είναι  τό  μέλλον  τής  ανθρωπότητος . <<

Φίλτατοι  συνέλληνες

Μήν  νομίζετε  ότι  εκείνοι  οι  Αρχαίοι  Αθηναίοι  πού  επινόησαν  καί  εφήρμοσαν  τήν  Δημοκρατία ,  καί  δι`  αυτής  εδημιούργησαν  ανεπανάληπτα  «θαύματα»  πού  ακόμη  καί  σήμερα  εντυπωσιάζουν ,  ήσαν  «ημίθεοι»  ή  «σοφοί»  ή  «άγγελοι»  ή  τέλος  πάντων  κάποιοι  εξαιρετικοί  «διανοούμενοι» ή  εντόνως  «προικισμένοι»  άνθρωποι . Ήσαν  απλοί  γιδοβοσκοί  από  τάς  Αφίδνας ( σημερινά  Κιούρκα ) , γεωργοί  από  τάς  Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι  από  τήν  Πάρνηθα  καί  τήν  Πεντέλη  ( όχι  εμπρηστές  καί  καταπατητές  δασών … ) , μελισσοκόμοι  από  τόν  Υμηττό ( όχι  οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες  από  τό  Φάληρο , αμπελουργοί  από  τά  Μεσόγεια ,  ελαιουργοί  από  τό  Θριάσιον  Πεδίον  καί  τόν  Ελαιώνα ( πού  σήμερα  τόν  καταστρέφουμε … κτίζοντας  αθλητικά  και  εμπορικά  κέντρα … ) , ναυτικοί  από  τόν  Πειραιά , τεχνίτες  από  τόν  Κεραμικό  καί  τήν  Ακαδημία ( εκάς  τού  Δήμου = μακράν  τού  Δήμου , τής  Πόλεως , τού  Άστεως , διά  νά  μήν  προκαλείται  ρύπανσις  εις  τούς  κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ.   Όλοι  τους  όμως  ήσαν  πολίται πού  συμμετείχαν  εις  τά  κοινά  τής  Πόλεως  απ`  ευθείας καί  όχι μέσω  αντιπροσώπων ….

<< Μόνοι  γάρ  τόν  τε  μηδέν  τώνδε  μετέχοντα , ούκ  απράγμονα  αλλ`  αχρείον  νομίζομενPericles_Townley_BM_549_n2 …. >>

Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι  καί από  τά  λάθη  της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις  καί  η  ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών  της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….

Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα, άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …

Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά «Ορλοφικά » τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η «Φιλική Εταιρεία»… , ευρέθησαν κάποιοι «τρελοί» … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … «ελευθερωθήκαμε….»( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …

Καί βεβαίως ένα τέτοιο είδος ηττοπαθείας καί μοιρολατρείας , πού εντέχνως κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι τό νά αναμένουμε … έναν «Φίλιππο Β΄»… ή έναν «Μέγα Αλέξανδρο» … διά νά μάς ¨σώσουν» …

Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί  από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …

Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν «Περικλέους Επιτάφιον « καί τήν «Αθηναίων Πολιτεία» καί τά «Πολιτικά» τού Αριστοτέλους …..

Έρρωσθε , ομονοείτε … , ορθοφρονείτε … , αγρυπνείτε … καί  γρηγορείτε … , οι  καιροί  ού  μενετοί …

// Σύν  Αθηνά  καί  χείρα  κίνει …. // Η  ισχύς  εν  τή  ενώσει … // Αρχή  τού  νικάν  τό θαρρείν … // …

—————————————————

Φίλτατοι   συνέλληνες   χαίρετε   και   ευδαιμονείτε .

Παρακαλείσθε , εάν  βούλεστε , νά  διαβάσετε  καί  νά  μελετήσετε  τό  παρακάτω  κείμενο  περί  ιδρύσεως  Πολιτικής  Κινήσεως  καί  τού  Καταστατικού  της καί  νά  τό  προωθήσετε  καί  σέ  άλλους  συνέλληνες  ώστε  νά  τό  γνωρίσουν  καί  αυτοί .       Έρωσθε  καί  γρηγορείτε , οι  καιροί  ού  μενετοί .

Αλέξανδρος, Αλκαίος, Αυτοβούλη, Ερισθένης, Ιαπετός, Λυσίας .

——————————————————————–

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ  (ΚΥΑΜΕΥΤΗ = ΑΜΕΣΗ)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

<< Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζωιον >> ( Αριστοτέλους : « Πολιτικά : 1253 . α . 2~3 » ) .

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

Α΄.     Ι Δ Ρ Υ Σ Η

Ιδρύεται πολιτική – πολιτιστική κίνηση με την ονομασία :

« ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ( ΚΥΑΜΕΥΤΗ = ΑΜΕΣΗ ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » .

Προεισαγωγική διευκρινιστική σημείωση .

Τό πρώτο πολιτιστικό έργο τού ανθρώπου είναι τό πολίτευμα . Αυτό αποτελεί τό υπόβαθρο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας . Επιπλέον τό πολίτευμα διαποτίζει όλα τά υπόλοιπα ανθρώπινα παράγωγα καί επηρεάζει κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα . Η επιστήμη , η τέχνη , η θρησκεία , η οικονομία , όλα , έχουν τήν σφραγίδα τού πολιτεύματος που τά παρήγαγε . Τό δεύτερο πολιτιστικό έργο τού ανθρώπου είναι η γλώσσα , η οποία , πρώτη αυτή , επηρεάστηκε , από το πολίτευμα . Ο άνθρωπος , ο κάθε άνθρωπος , ανεξάρτητα από φύλο ή φυλή , είναι πολιτικό όν . Προέχει δηλαδή « τό πολιτικόν » , τό πολίτευμα , και ακολουθούν όλα τ` άλλα . Τήν πολιτική ιδιότητα τού ανθρώπου αγνόησε ο Μάρξ καί οι περισσότεροι άλλοι οικονομολόγοι , τόσο πρίν όσο καί μετά απ` αυτόν . Και αυτό τό θεμελιώδες λάθος τών οικονομολόγων προκαλεί τήν αποδυνάμωση τού πολιτισμού , τήν άστοχη χρήση τής τεχνολογίας , κοντολογίς τόν εκβαρβαρισμό των ανθρώπων και των κοινωνιών καί τήν καταστροφή του περιβάλλοντος και τής φύσης .

Πολίτευμα είναι το σύνολο των κοινωνικών κανόνων , κανόνων κοινώς αποδεκτών , δηλαδή των ηθών και των εθίμων , με βάση τά οποία ζή μία ανθρώπινη κοινωνία . Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη κοινωνία χωρίς πολίτευμα . Είναι αδύνατον να επιβιώσει οποιαδήποτε ανθρώπινη κοινωνία χωρίς κανόνες κοινώς αποδεκτούς . Για παράδειγμα : Όταν δύο – τρείς φίλοι ή απλώς γνωστοί ή ακόμη και άγνωστοι εισέρχονται στο δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου , γιά να περάσουν μαζί κάποιες μέρες ή και ώρες , το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμφωνήσουν ορισμένα πράγματα : ποιος θα κοιμηθεί σ` αυτό το κρεβάτι ή σ` εκείνο , ποιος θα πάει πρώτος στην τουαλέτα , αν θα καπνίζουν μέσα στο δωμάτιο ή στον εξώστη και άλλα . Την στιγμή εκείνη θέτουν κανόνες κοινής συμβίωσης , έστω και προσωρινής . Δημιουργούν , θέτουν , δίκαιον , ναί μέν πρόσκαιρο καί περιστασιακό , αλλά πάντως δίκαιον . Διότι στήν φύση τού ανθρώπου , δηλαδή φυσικόν δίκαιον διά τόν άνθρωπον , είναι νά δημιουργεί , νά θέτει , θετόν δίκαιον .

Τα Μέλη της Κίνησης , έχοντας ενημερωθεί από την « Αθηναίων Πολιτεία » και τα « Πολιτικά » του Αριστοτέλους ότι κύριο χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας είναι η ανάδειξη των αρχόντων με κλήρωση , πιστεύουν ότι κανονικά η Δημοκρατία είναι μία και μόνον μία και χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς . Η χρήση των διαφόρων επιθέτων αποδεικνύει την άγνοια , ή την σκοπιμότητα , οποιουδήποτε αγορητή ή συγγραφέα ή « πολιτικού … » σχετικά με την Δημοκρατία .

Επιπλέον από την ετυμολογία της λέξης είναι φανερό ότι η Δημοκρατία είναι πολίτευμα αμονάρχητο , αβασίλευτο . Συνήθως νομίζεται ότι κάθε αβασίλευτο πολίτευμα είναι Δημοκρατία . Αυτό είναι λάθος διότι κάθε αβασίλευτο πολίτευμα δεν είναι Δημοκρατία , παράδειγμα ο κομμουνισμός . Όλες οι κοινοβουλευτικές παραλλαγές που έχουν αιρετό αρχηγό του κράτους είναι βεβαίως αβασίλευτα πολιτεύματα , αλλά δεν είναι δημοκρατίες . Αντιθέτως είναι ολιγαρχικές πολιτειακές παραλλαγές , διότι δεν έχουν κύριο τρόπο ανάδειξης των αρχόντων τους την κλήρωση . Η Δημοκρατία επινοήθηκε – γεννήθηκε και εφαρμόστηκε μόνον στην Ελλάδα και είναι ο κύριος , αν όχι ο μοναδικός , παράγοντας πού δημιούργησε τον ανυπέρβλητο Ελληνικό Πολιτισμό . Όλος ο Αρχαίος Ελληνικός Χώρος εδημοκρατείτο , πολύ ή λίγο , ακόμη και η Σπάρτη , μόνο που στην Σπάρτη η Δημοκρατία είχε λάβει συρρικνωμένη μορφή , τείνουσα προς την ολιγαρχία . Δυστυχώς όμως μόνον διά την Δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα εμπεριστατωμένες γνώσεις για την λειτουργία του πολιτεύματός των . Ας επισημανθεί λοιπόν πώς σε ποσοστό πάνω από το 99% , οι αξιωματούχοι – άρχοντες των αρχαίων Αθηνών ήσαν κληρωτοί .

Η Δημοκρατία πέθανε στην χώρα που την γέννησε και την ανέδειξε , δηλαδή στην Ελλάδα , με την μάχη της Χαιρωνείας το 338 π. Χ. και έκτοτε δεν επανεμφανίσθηκε πουθενά αλλού . Δι` αυτό η Δημοκρατία στην Ελλάδα και μόνον στην Ελλάδα είναι εφικτό να αναγεννηθεί , εάν Έλληνες και μόνον Έλληνες βουληθούν να την αναγεννήσουν …, Έλληνες και όχι απλώς ελληνόφωνοι …

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται το επίθετο « άμεση », για να διαφοροποιηθεί το πολίτευμα που εδράζεται στα δημοψηφίσματα από το τρέχον πολίτευμα , δηλαδή τον κοινοβουλευτισμό , ο οποίος συνήθως χαρακτηρίζεται σαν έμμεση Δημοκρατία . Όμως τόσο ο κοινοβουλευτισμός όσο και κάθε άλλο πολίτευμα , είτε χρησιμοποιεί τα δημοψηφίσματα είτε όχι , δεν είναι Δημοκρατία αλλά ολιγαρχική πολιτειακή παραλλαγή , που δεν έχει παρά μόνον μία επιφανειακή σχέση με την Δημοκρατία , το ότι ακριβώς σφετερίζεται αδοκίμως , και πολλές φορές σκοπίμως , τ` όνομά της .

Ο Κοινοβουλευτισμός ( Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία ) προήλθε από την προσπάθεια να περιορισθεί , να συρρικνωθεί , η Μοναρχία και δι` αυτό είναι Συρρικνωμένη Μοναρχία . Ο κοινοβουλευτισμός είτε είναι προεδρικός ( Η.Π.Α. , Λατινική Αμερική ) , είτε πρωθυπουργικός ( Ευρώπη , Ελλάς ) , παρουσιάζει πολλά μοναρχικά χαρακτηριστικά , διότι πολλές αρμοδιότητες και εξουσίες του μονάρχη έχουν μεταβιβασθεί είτε στον Πρόεδρο του Κράτους , όταν ο κοινοβουλευτισμός είναι προεδρικός , είτε στον Πρωθυπουργό , όταν ο κοινοβουλευτισμός είναι πρωθυπουργικός .

Χρησιμοποιήθηκε το επίθετο « κυαμευτή » για την Δημοκρατία , για να υπενθυμίζεται πως οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους κυάμους , τα κουκιά , για να κάνουν τις κληρώσεις τους . Θα πρέπει πάντα να υπενθυμίζεται και να έχουμε πάντα στον νού μας την άρρηκτη σχέση της Δημοκρατίας με την κλήρωση . Πάντως και το επίθετο κυαμευτή τίθεται σε παρένθεση , επειδή ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα καταργηθεί , όταν θα γίνει αντιληπτό πως η Δημοκρατία ήταν , είναι και θα είναι μία και χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς .

Β΄.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Συνεργασία για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία είναι πολιτική – πολιτιστική κίνηση μετακομματικού τύπου . Αυτό σημαίνει πώς , ενώ θέλει να συμβάλλει όπως και κάθε άλλος πολιτικός σχηματισμός στην παραγωγή πολιτικής ιδεολογίας , δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσει την εξουσία . Δεν συμμετέχει σε εκλογές . Ελπίζει όμως ότι , η ιδεολογία που θα εκπονήσει – παράξει , θα επηρεάσει τα μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία και θα προτείνει στα μικρότερα έναν δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας . Γενικώς η Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία πιστεύει πως με την παρουσία και τις δραστηριότητές της θα συνεισφέρει στην βελτίωση της Ελληνικής Κοινωνίας και όχι μόνον .

Θεμελιώδεις και απαραβίαστες αρχές της Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι :

1) Οι συλλογικές αποφάσεις , 2) Τα κληρωτά όργανα και 3) Το να μήν αναδεικνύεται το ίδιο πρόσωπο για δεύτερη φορά στην ίδια θέση , εάν δεν έχουν περάσει από αυτή την θέση όλοι όσοι θα το ήθελαν , συμφώνως με τα αρχαία θέσμια που διετύπωσε ο Αριστοτέλης : 1) « Δημοκρατία δ` έστιν , όταν ήι κύριον τό πλήθος » ( Δημοκρατία υπάρχει όταν το πλήθος , ο δήμος , ο λαός είναι κυρίαρχος . Αριστοτέλους « Πολιτικά : Γ , 1279 β 22 » ) , 2) « Δημοκρατικόν έστι τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς , τό δ` αιρετάς ολιγαρχικόν » ( Δημοκρατικό σημαίνει να είναι κληρωτές οι αρχές και ολιγαρχικό να είναι αιρετές . Αριστοτέλους « Πολιτικά : Δ , 1294 β 8~9 » ) και 3) « Δίς τόν αυτόν μή άρχειν πρό τού πάντας εξελθείν» ( Δύο φορές ο ίδιος δεν ασκεί την αρχή , προτού να βγούν , να περάσουν , όλοι από αυτήν . Αριστοτέλους « Αθηναίων Πολιτεία : 4 , 3 » ) . Κατά τα δημοκρατικά αυτά θέσμια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας , σχεδόν μόνον οι στρατηγοί ήσαν αιρετοί .

Γ΄.   ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι : 1) Η μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Δημοκρατικού Πολιτεύματος , του τί επέτυχε κατά την εφαρμογή του και του τί προσέφερε στην Ανθρωπότητα , καθώς και η διάδοση των Ιδεωδών του και 2) Η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες και στα πλαίσια του εκάστοτε Ελληνικού Συντάγματος ( Τοπική Αυτοδιοίκηση , παντός είδους πρωτοβουλίες και σύλλογοι πολιτών , εκπαίδευση κάθε βαθμίδος , επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία , κτλ. ) , έτσι ώστε να γίνει σταδιακή μετάβαση με ειρηνικό τρόπο από τον Κοινοβουλευτισμό ( πού είναι ολιγαρχική πολιτειακή παραλλαγή ) στην Δημοκρατία . Η μετάβαση στην Δημοκρατία είναι η μοναδική λύση για την Ανθρωπότητα , επειδή έχει αποδειχθεί πασιφανώς και αδιαμφισβητήτως πως όλα τα άλλα πολιτεύματα ( πολιτικά συστήματα ) ή απέτυχαν ή αποτυγχάνουν παταγωδώς , με την έννοια ότι δεν λύνουν τά προβλήματα και τις ανησυχίες των ανθρώπων και των κοινωνιών , αλλά αντιθέτως τά μεγεθύνουν και τά πολλαπλασιάζουν , τις περισσότερες φορές από ανικανότητα ή από αδιαφορία ή ακόμη και από σκοπιμότητα …

Δ΄.   ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ( ΚΥΑΜΕΥΤΗ )  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ΄-1.    Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ

Κάθε πόλη και , σε περίπτωση μεγάλης πόλης , κάθε περιοχή της πόλης και κάθε μικρότερη οικιστική μονάδα , αν τα μέλη το θεωρούν σκόπιμο , ιδρύει την δική της Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία .

Ανώτατο όργανο της Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι η Εκκλησία των Μελών της ( ή απλούστερα Εκκλησία ) , δηλαδή η Συνέλευση των Μελών της . Οι αποφάσεις της Εκκλησίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία , αν και επιζητείται η ομοφροσύνη , και είναι σεβαστές απ` όλα τα Μέλη της .

Γίνεται προσπάθεια να συνέρχεται η Εκκλησία των Μελών κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και με προκαθορισμένη ημερησία διάταξη ή εργασία .

Η Εκκλησία έχει απαρτία όταν συγκεντρωθεί το ½ + 1 των Μελών της . Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η Εκκλησία στον ίδιο τόπο την επομένη Κυριακή το πρωί και υπάρχει απαρτία όσα Μέλη κι αν παρευρίσκονται .

Όταν διαπιστωθεί η απαρτία της Εκκλησίας γίνεται κλήρωση και αναδεικνύεται τριμελές Διαλλακτείο ( Διαλλακτής , Αντιδιαλλακτής και Γραμματέας ) για την διεξαγωγή και καταγραφή των συζητήσεων . Σημείωση : Επιτρέπεται η χρήση μαγνητοφώνου ή άλλου συγχρόνου τρόπου καταγραφής , όμως το Διαλλακτείο της εκάστοτε συνεδρίας αναλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση και την συνοπτική καταγραφή . Κατά την επομένη συνήθως συνεδρία της Εκκλησίας των Μελών , κάθε Μέλος αφού ενημερωθεί για όσα είχε πεί , τά αποδέχεται ή τά διορθώνει . Κρατείται πάντα το διορθωμένο κείμενο .

Κάθε Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει τον Αισυμνήτη και Ανταισυμνήτη της . Η θητεία τους είναι ενιαυσία ( ετησία ) και δύναται να επαναληφθεί μόνον όταν έχουν κληρωθεί όλα τα Μέλη της Κίνησης .Ο Αισυμνήτης και σε περίπτωση κωλύματός του ο Ανταισυμνήτης κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία εκπροσωπεί την Τοπική Συνεργασία στα ενδιάμεσα ανάμεσα σε δύο Εκκλησίες διαστήματα . Οι Αισυμνήτες και οι Ανταισυμνήτες των Τοπικών Συνεργασιών για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία εκκλησιάζουν , εκπροσωπώντας τις Τοπικές Συνεργασίες , στα ενδιάμεσα ανάμεσα σε δύο Εκκλησίες διαστήματα .

Οι Τοπικές Συνεργασίες για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία συνέρχονται σε Πανελλαδικής κλίμακας Εκκλησία εάν το ζητήσει το 1/3 των Τοπικών Συνεργασιών . Κάθε Τοπική Συνεργασία κληρώνει και αποστέλλει στην Πανελλαδική Εκκλησία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία , ως εκπροσώπους της , το 1/3 των Τακτικών Μελών της και ποτέ λιγότερα από τρία . Η Πανελλαδική Εκκλησία δεν συνέρχεται πάνω από μία φορά τον χρόνο , εκτός εάν ζητηθεί από το 1/3 των μελών .

Η Πανελλαδική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει Αισυμνήτη και Ανταισυμνήτη . Η θητεία τους είναι μέχρι την επομένη σύγκληση της Πανελλαδικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία .

Οι εκπρόσωποι κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία στην Πανελλαδική Συνεργασία είναι πάντα κληρωτοί . Κάθε Τοπική Συνεργασία δύναται να αποστέλλει στην Πανελλαδική και μέχρι δύο αιρετούς απεσταλμένους , οι οποίοι έχουν δικαίωμα λόγου στην Πανελλαδική Εκκλησία , όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου . Ο εκπρόσωπος και ο απεσταλμένος δεν είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο .

Η Πανελλαδική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία δύναται να τροποποιεί το Καταστατικό με πλειοψηφία των 4/7 των Μελών όλης της χώρας .

Οι αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία είναι σεβαστές από τις Τοπικές Συνεργασίες .

Δ΄-2.     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κάθε Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία κληρώνει κάθε έτος τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή ( Ε. Ε. ) με κύρια αρμοδιότητα να παρακολουθεί την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Εκκλησίας των Μελών . Η Ε. Ε. θα προπαρασκευάζει τις εισηγήσεις καί αποφάσεις και την ημερησία διάταξη της Εκκλησίας . Στην Ε. Ε. συμμετέχει ως πέμπτο μέλος ο Αισυμνήτης ή ο Ανταισυμνήτης της Τοπικής Συνεργασίας .

Η Εκκλησία των Μελών αποφασίζει για την σύσταση και άλλων Επιτροπών διαρκείας ορισμένου χρόνου και με ορισμένη αρμοδιότητα , που θα βοηθούν το έργο της Ε. Ε. . Η κάθε επιτροπή κληρώνεται ανάμεσα σε Μέλη – εθελοντές .

Δ΄-3.    ΟΙ ΘΕΩΡΟΙ

Επιλέγονται από την Εκκλησία των Μελών έγκριτοι ( έχοντες την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν ) Έλληνες πολίτες – πολίτιδες , πολιτικοποιημένοι αλλά όχι κομματισμένοι , που συμφωνούν με τις ιδέες της Συνεργασίας και ομιλούν , όπου εκείνοι νομίζουν καλλίτερα , για την διάδοση των

Δημοκρατικών Ιδεωδών . Αυτοί έχουν τον τίτλο του Θεωρού και της Θεωρής .

Οι Θεωροί /-ές δεν μετέχουν στις κληρώσεις των διαφόρων οργάνων των Τοπικών Συνεργασιών καθώς και της Πανελλαδικής , εκτός εάν παραιτηθούν από το αξίωμα του Θεωρού /-ής .

Ε΄.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κάθε Τοπική Συνεργασία για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία δύναται να έχει δικό της Καταστατικό , που όμως δεν αντιβαίνει στις Θεμελιώδεις Αρχές του παρόντος Καταστατικού , όπως αυτές εκφράζονται στην Ερμηνευτική Σημείωση του άρθρου Α΄ και στην Ταυτότητα του άρθρου Β΄.

Το Καταστατικό εκάστης Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία δεν αντιβαίνει επίσης στις αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή ) Δημοκρατία .

Μόνον η Τοπική Εκκλησία δύναται να μεταβάλλει το Τοπικό Καταστατικό και η Πανελλαδική Εκκλησία το παρόν Καταστατικό .

Στις διάφορες Συνεδριάσεις εφαρμόζονται όσα εφαρμόζονται και στις Συνεδριάσεις της Εκκλησίας των Μελών ( βλ. Δ΄-1 , παρ. 5 ) , κρατούνται πρακτικά και τηρείται η ισηγορία των ομιλητών . Η σειρά των ομιλητών καθορίζεται με κλήρωση . Ουδείς δευτερολογεί , τριτολογεί , κτλ. , εάν δεν έχουν λάβει τον λόγο για πρώτη , δεύτερη , κτλ. φορά όσοι το έχουν επιθυμήσει .

Ουδέποτε το ίδιο πρόσωπο κληρώνεται στο ίδιο όργανο , εάν δεν έχουν κληρωθεί ίσες φορές όλα τά Μέλη που θα το ήθελαν .

Στις κληρώσεις για ανάδειξη σε οποιαδήποτε κληρωτή θέση τοποθετούνται τα ονόματα των παρόντων Τακτικών Μελών σε κάποιο δοχείο και από το Διαλλακτείο καλείται κάποιο Μέλος να εξάγει τους κλήρους με τα ονόματα . Ο κληρωμένος ή η κληρωμένη ερωτάται εάν αποδέχεται το αξίωμα για το οποίο κληρώθηκε και σε καταφατική απάντηση το αναλαμβάνει . Σε περίπτωση αρνήσεως το Μέλος οφείλει να δικαιολογήσει – τεκμηριώσει την άρνησή του . Από την κλήρωση εξαιρούνται τα Μέλη που ήδη έχουν κάποιο άλλο αξίωμα ή έχουν ήδη ασκήσει το αξίωμα που τίθεται σε κλήρωση .

ΣΤ΄.   Μ Ε Σ Α

Ως κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων της η Συνεργασία για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία θεωρεί την πειθώ με γραπτό ή και προφορικό λόγο . Αποκηρύσσεται κάθε πράξη βίας .Δεύτερο μέσο είναι η συνεργασία με κάθε οργάνωση που δρά μέσα στα νόμιμα πλαίσια και που έχει παρομοίους στόχους .

Ζ΄.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

Τα Ιδρυτικά Μέλη κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία είναι τα πρώτα Τακτικά Μέλη της και πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες με συμπληρωμένα τα δεκαοκτώ έτη της ηλικίας τους , να εξασφαλίζουν τα προς το ζήν από το επάγγελμά τους ή να έχουν ιδιότητα (σπουδαστής , στρατευμένος , συνταξιούχος , κτλ.) που να μην ασκούν επάγγελμα και να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα . Τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαλίζουν και όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν Μέλη .

Ο Νέηλυς ( νεοφερμένος ) αφού παρευρεθεί σε εύλογο αριθμό Εκκλησιών της Τοπικής του Συνεργασίας και αφού η Εκκλησία τον εγκρίνει σε ειδική συνεδρία της χωρίς αυτός να παρίσταται , γίνεται Δόκιμο Μέλος . Οι Νεήλυδες δεν έχουν δικαίωμα λόγου .

Τά Δόκιμα Μέλη έχουν δικαίωμα λόγου , αλλά όχι δικαίωμα ψήφου ή και κληρώσεως .

Κάποιο Δόκιμο Μέλος για να γίνει Τακτικό Μέλος πρέπει να έχει συμμετάσχει σε εύλογο αριθμό Εκκλησιών στην Τοπική του Συνεργασία και να έχει λάβει αυτοβούλως τον λόγο επί των προς συζήτηση θεμάτων .

Κάθε Τακτικό Μέλος μετά από εύλογο αριθμό απουσιών από τις Εκκλησίες των Μελών ή μετά από ενέργειες , εκούσιες ή ακούσιες , που παρακωλύουν την λειτουργία της Συνεργασίας ξαναγίνεται δόκιμο μέλος και αφού η Εκκλησία το εγκρίνει σε ειδική Συνεδρία . Ξαναγίνεται Τακτικό Μέλος συμφώνως με την διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου .

Κάθε Δόκιμο Μέλος μετά από εύλογο αριθμό απουσιών από τις Εκκλησίες των Μελών ή μετά από ενέργειες , εκούσιες ή ακούσιες , που παρακωλύουν την λειτουργία της Συνεργασίας , χάνει την ιδιότητα του και αφού η Εκκλησία το εγκρίνει σε ειδική Συνεδρία και την ξαναποκτά συμφώνως με την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου .

Ένα Μέλος διαγράφεται από την Συνεργασία για την ( Κυαμευτή = Άμεση ) Δημοκρατία όταν η συμπεριφορά του προσβάλλει την Συνεργασία και την εκθέτει ενώπιον τρίτων ή και όταν αποδειχθεί ότι οι ιδέες του αντιβαίνουν στις Θεμελιώδεις Αρχές του παρόντος Καταστατικού . Όλες οι μεταβολές που αφορούν τα Μέλη , για να είναι έγκυρες , πρέπει να έχουν ψηφισθεί από την Εκκλησία των Μελών .

Η΄.    Τ Α    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Η μηνιαία εισφορά κάθε Τακτικού Μέλους ανέρχεται σε πέντε ( 5 ) ευρώπια και κάθε Δοκίμου σε τρία ( 3 ) . Εάν δύο ή περισσότερα Μέλη κατά τεκμήριο έχουν κοινό ταμείο , η Εκκλησία δύναται να αποφασίσει μείωση της ατομικής τους εισφοράς .

Κάθε Τοπική Συνεργασία έχει δικό της ταμείο .

Ο Ταμίας κληρώνεται μεταξύ των Τακτικών Μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς .

Ο Ταμίας αλλάζει σε κάθε νέα Εκκλησία , αλλά όχι πιο συχνά από μία φορά τον μήνα .

Η Πανελλαδική Συνεργασία , αν και δεν έχει δικό της ταμείο , δύναται να πάρει αποφάσεις που θα χρειάζονται την οικονομική συμβολή των Τοπικών Συνεργασιών .

Η οικονομική συμβολή κάθε Τοπικής Συνεργασίας στις αποφάσεις της Πανελλαδικής αποφασίζεται από πενταμελή επιτροπή κληρωμένη μεταξύ των εκκλησιαστών της Πανελλαδικής Συνεργασίας .

Η ενδεχομένη αντίρρηση τής κάθε Τοπικής Συνεργασίας για την οικονομική συμβολή της επιλύεται από σώμα Κληρωτών Διαιτητών . Οι Διαιτητές κληρώνονται ανάμεσα στους εκπροσώπους των Τοπικών Συνεργασιών : ένας από κάθε εκπροσώπηση .

Σε περίπτωση διάλυσης κάθε Τοπικής Συνεργασίας , η τελευταία Εκκλησία της αποφασίζει που και πως θα διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία της . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην Εκκλησία αυτή , επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από ένα μήνα με όσα μέλη παρευρεθούν , για να αποφασίσει τα παραπάνω .

Έκτακτες εισφορές και μόνον για συγκεκριμένο σκοπό αποφασίζονται από την Εκκλησία των Μελών .

————————————————-

Αλέξανδρος  έγραψεν .

————————————————

Advertisement

3 Σχόλια προς “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΚΥΑΜΕΥΤΗ =ΑΜΕΣΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

 1. […] περισσότερα στο ιστολόγιο ΘΕΣΠΗΣ […]

 2. πρκλς said

  Παραδόξως μου αρέσει!!!

  Αλλά… «κυαμευτή»?
  Ίσως διαφωνήσουν οι πυθαγόρειοι φίλοι! :-)

 3. Αγαπητοί φίλοι γειά σας.
  Δεν θέλω να σχολιάσω τις προτάσεις σας, διότι τις βρίσκω άριστες.
  Οι εφαρμογή τους βεβαίως προϋποθέτει ύπαρξη πολιτών, οι οποίοι όμως δεν υπάρχουν.
  Εάν λοιπόν έχω δίκιο, τότε δεν θα ήταν σοφότερο να φροντίσουμε, το κατά δύναμιν, για την έλευσή τους; Έπειτα οι προηγούμενες ανάλογες εμπειρίες απέδειξαν ότι ούτε καν οι προτείνοντες παρόμοια σχέδια, δεν διέθεταν επαρκώς την νοοτροπία και την συμπεριφορά, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους σχεδίων.
  Έχοντας λοιπόν υπόψιν μου τα δεδομένα αυτά, αποφάσισα να πορευτώ προς την κατεύθυνση της συμβολής μου προς την υποστήριξη των προϋποθέσεων που απαιτούνται, ώστε στη χώρα μας να αρχίσει να θάλλει, και πάλι, το είδος αυτό του ανθρώπου που λέγεται πολίτης.
  Όμως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν αρθεί το τρισκατάρατο εμπόδιο που λέγεται χριστιανισμός. Αυτό το καρκίνωμα που εμποδίζει την στροφή της παιδείας προς την καλλιέργεια αρετών ελληνικού τύπου.
  Έστρεψα λοιπόν όλα μου τα βέλη προς την κατεύθυνση του φοβερού αυτού θηρίου. Αυτής τις λάμιας που καταβροχθίζει την ελληνική ψυχή.
  Και είμαι σίγουρος (κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τις ιδεοληψίες του), ότι εάν δεν εξασθενίσει τουλάχιστον αυτό το τέρας, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι και προκοπή, στον αιώνα τον άπαντα.
  Άλλως, εσείς θα χτίζετε και το παπαδαριό θα σα τα γκρεμίζει, στο λεπτό, όπως κάνει και τώρα.
  Κι αν τύχει κανείς και συμφωνεί με τις απόψεις μου, του προτείνω ν΄αρχίσει την κάθαρση από την χριστιανική βρωμιά, πρώτα και κύρια από τον εαυτό του, διότι εάν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν πρόκειται να πείσει ούτε την αφεντιά του.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: